Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
沙田
草地
1200米
第四班
1特別美麗10135潘頓羅富全2.502.50 (1)0.00 (14)2.50(100.00%)    2.50(100.00%)    
2荷花之星12132鍾易禮沈集成36.0057.10 (9)0.00 (13)57.10(100.00%)    36.00(100.00%)    
3機械大師2130賀銘年伍鵬志31.0010.10 (4)0.00 (12)10.10(100.00%)    31.00(100.00%)    
4讓愛高飛9129艾道拿告東尼7.3011.10 (5)0.00 (11)11.10(100.00%)    7.30(100.00%)    
5天火同心5127蔡明紹韋達44.0099.00 (14)0.00 (10)99.00(100.00%)    44.00(100.00%)    
6大將鵰神7127班德禮丁冠豪21.0099.00 (13)0.00 (9)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
7皇仁歡星8127田泰安姚本輝16.0015.30 (6)0.00 (8)15.30(100.00%)    16.00(100.00%)    
8獵狐者高4127何澤堯呂健威20.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
9快活英雄13127湯普新黎昭昇42.0031.80 (7)0.00 (6)31.80(100.00%)    42.00(100.00%)    
10祝願6127霍宏聲廖康銘8.208.90 (3)0.00 (5)8.90(100.00%)    8.20(100.00%)    
11元朗精英1127楊明綸文家良6.707.10 (2)0.00 (4)7.10(100.00%)    6.70(100.00%)    
12銘記知友3126布文蔡約翰15.0034.20 (8)0.00 (3)34.20(100.00%)    15.00(100.00%)    
13逆市奇爸14119希威森容天鵬22.0074.20 (10)0.00 (2)74.20(100.00%)    22.00(100.00%)    
14醒目勇駒11117艾兆禮蘇偉賢24.0099.00 (11)0.00 (1)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
2
沙田
全天候跑道
1650米
第三班
1柏林探戈5135艾道拿告東尼6.003.30 (1)0.00 (9)3.30(100.00%)    6.00(100.00%)    
2好好心得8130布文伍鵬志4.604.00 (2)0.00 (8)4.00(100.00%)    4.60(100.00%)    
3敏捷神駒6126何澤堯黎昭昇15.0044.50 (6)0.00 (7)44.50(100.00%)    15.00(100.00%)    
4精彩動力2122黃智弘方嘉柏5.204.90 (3)0.00 (6)4.90(100.00%)    5.20(100.00%)    
5勝意龍3122蔡明紹蘇偉賢8.6024.50 (5)0.00 (5)24.50(100.00%)    8.60(100.00%)    
6整蠱專家7122湯普新鄭俊偉34.0099.00 (9)0.00 (4)99.00(100.00%)    34.00(100.00%)    
7無心睡眠4120艾兆禮鄭俊偉6.7057.10 (7)0.00 (3)57.10(100.00%)    6.70(100.00%)    
8駿河灣1115田泰安沈集成13.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
9精英雄心9115班德禮廖康銘4.706.20 (4)0.00 (1)6.20(100.00%)    4.70(100.00%)    
3
沙田
全天候跑道
1650米
第四班
1競駿光輝9135周俊樂葉楚航14.0074.20 (10)0.00 (14)74.20(100.00%)    14.00(100.00%)    
2縱橫大進5134布文黎昭昇11.004.20 (2)0.00 (13)4.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
3怪獸奇兵4133黃智弘文家良10.007.70 (3)0.00 (12)7.70(100.00%)    10.00(100.00%)    
4歡樂老撾12131巫顯東呂健威38.0099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    38.00(100.00%)    
5綠色好運13130賀銘年姚本輝16.0099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
6陽光寶貝3130梁家俊伍鵬志16.0037.10 (7)0.00 (9)37.10(100.00%)    16.00(100.00%)    
7客家之光11128鍾易禮巫偉傑13.0099.00 (12)0.00 (8)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
8妙算歡騰10128希威森廖康銘13.0018.40 (5)0.00 (7)18.40(100.00%)    13.00(100.00%)    
9超旺財2127何澤堯伍鵬志16.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
10武林至尊14127艾兆禮大衛希斯29.0020.40 (6)0.00 (5)20.40(100.00%)    29.00(100.00%)    
11歡喜福星8122巴度方嘉柏7.0010.60 (4)0.00 (4)10.60(100.00%)    7.00(100.00%)    
12年年友福7121湯普新鄭俊偉9.9057.10 (9)0.00 (3)57.10(100.00%)    9.90(100.00%)    
13日就月將6121班德禮賀賢26.0044.50 (8)0.00 (2)44.50(100.00%)    26.00(100.00%)    
14勇晉當銳1120田泰安沈集成3.402.80 (1)0.00 (1)2.80(100.00%)    3.40(100.00%)    
4
沙田
草地
1800米
第四班
1八駿笑昇12135班德禮告東尼15.005.00 (2)0.00 (14)5.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
2亞福得寶14133黃智弘大衛希斯30.0023.40 (6)0.00 (13)23.40(100.00%)    30.00(100.00%)    
3嘉寶神駒11132布文黎昭昇34.0044.50 (9)0.00 (12)44.50(100.00%)    34.00(100.00%)    
4威武勇駒7130艾道拿賀賢13.0032.20 (8)0.00 (11)32.20(100.00%)    13.00(100.00%)    
5風火恆雲1130潘明輝姚本輝8.2013.20 (5)0.00 (10)13.20(100.00%)    8.20(100.00%)    
6春風萬里13128何澤堯方嘉柏2.802.80 (1)0.00 (9)2.80(100.00%)    2.80(100.00%)    
7英駿飛駒2128蔡明紹韋達9.2074.20 (11)0.00 (8)74.20(100.00%)    9.20(100.00%)    
8活力多多8123田泰安伍鵬志8.108.50 (3)0.00 (7)8.50(100.00%)    8.10(100.00%)    
9小飛俠6122巴度蔡約翰16.0074.20 (10)0.00 (6)74.20(100.00%)    16.00(100.00%)    
10神煞金剛4120艾兆禮葉楚航36.0099.00 (14)0.00 (5)99.00(100.00%)    36.00(100.00%)    
11電路九號3117賀銘年巫偉傑16.0024.50 (7)0.00 (4)24.50(100.00%)    16.00(100.00%)    
12國大合10117希威森廖康銘16.0012.40 (4)0.00 (3)12.40(100.00%)    16.00(100.00%)    
13巴基之友5117鍾易禮蘇偉賢19.0099.00 (13)0.00 (2)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
14領頭先駒9117楊明綸容天鵬20.0099.00 (12)0.00 (1)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
5
沙田
草地
1400米
第四班
1君達得6135黃智弘丁冠豪6.305.10 (2)0.00 (14)5.10(100.00%)    6.30(100.00%)    
2銳一2134周俊樂容天鵬21.0018.50 (6)0.00 (13)18.50(100.00%)    21.00(100.00%)    
3無極勇將12132巫顯東姚本輝76.0099.00 (14)0.00 (12)99.00(100.00%)    76.00(100.00%)    
4遙遙領先5131布文呂健威2.103.00 (1)0.00 (11)3.00(100.00%)    2.10(100.00%)    
5綠族光芒11130艾兆禮伍鵬志27.0034.20 (7)0.00 (10)34.20(100.00%)    27.00(100.00%)    
6機緣醉夢13129鍾易禮鄭俊偉17.0074.20 (8)0.00 (9)74.20(100.00%)    17.00(100.00%)    
7大利好運4128艾道拿蔡約翰13.007.90 (4)0.00 (8)7.90(100.00%)    13.00(100.00%)    
8勇霸龍8128潘頓黎昭昇5.405.30 (3)0.00 (7)5.30(100.00%)    5.40(100.00%)    
9三生福佑1127梁家俊羅富全55.0099.00 (13)0.00 (6)99.00(100.00%)    55.00(100.00%)    
10威威父子9127巴度賀賢65.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    65.00(100.00%)    
11電路豪傑3125希威森沈集成101.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    101.00(100.00%)    
12好精神10124潘明輝葉楚航44.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    44.00(100.00%)    
13電玩勇士14122蔡明紹韋達93.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    93.00(100.00%)    
14好運寶馬7117田泰安巫偉傑9.3016.60 (5)0.00 (1)16.60(100.00%)    9.30(100.00%)    
6
沙田
草地
1400米
第四班
1錶之將來5135賀銘年丁冠豪8.4024.50 (5)0.00 (14)24.50(100.00%)    8.40(100.00%)    
2新力好1135艾兆禮蘇偉賢4.405.00 (3)0.00 (13)5.00(100.00%)    4.40(100.00%)    
3威之星6132田泰安賀賢14.0044.50 (8)0.00 (12)44.50(100.00%)    14.00(100.00%)    
4金發銀發4131希威森呂健威22.0099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
5智智多寶3129布文大衛希斯5.303.50 (1)0.00 (10)3.50(100.00%)    5.30(100.00%)    
6翹峯7129周俊樂容天鵬7.803.60 (2)0.00 (9)3.60(100.00%)    7.80(100.00%)    
7喜勝駿駒10128何澤堯方嘉柏37.0099.00 (13)0.00 (8)99.00(100.00%)    37.00(100.00%)    
8架勢奇爸9127霍宏聲告東尼9.6028.50 (6)0.00 (7)28.50(100.00%)    9.60(100.00%)    
9勝利神駒11127鍾易禮葉楚航26.009.90 (4)0.00 (6)9.90(100.00%)    26.00(100.00%)    
10一起美麗8126潘頓蔡約翰15.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
11有心意14124梁家俊羅富全65.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    65.00(100.00%)    
12連連歡呼13124潘明輝伍鵬志16.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
13你知我得2124艾道拿姚本輝14.0074.20 (9)0.00 (2)74.20(100.00%)    14.00(100.00%)    
14幸運星球12118蔡明紹韋達18.0044.50 (7)0.00 (1)44.50(100.00%)    18.00(100.00%)    
7
沙田
草地
2000米
第三班
1包裝旋風13135班德禮方嘉柏11.006.00 (2)0.00 (14)6.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
2又龍串鳳7134艾道拿告東尼18.0099.00 (14)0.00 (13)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
3木火兄弟12134梁家俊鄭俊偉11.0011.60 (6)0.00 (12)11.60(100.00%)    11.00(100.00%)    
4都靈福星6131布文伍鵬志16.0016.50 (7)0.00 (11)16.50(100.00%)    16.00(100.00%)    
5陽明天空5131何澤堯呂健威6.708.30 (4)0.00 (10)8.30(100.00%)    6.70(100.00%)    
6非惟僥倖14129艾兆禮姚本輝9.403.90 (1)0.00 (9)3.90(100.00%)    9.40(100.00%)    
7明亮天下11127田泰安羅富全10.009.30 (5)0.00 (8)9.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
8精算謀略2127潘頓蔡約翰3.906.20 (3)0.00 (7)6.20(100.00%)    3.90(100.00%)    
9旗幟鬥士8124黃智弘方嘉柏10.0099.00 (13)0.00 (6)99.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
10愛心神駒3121希威森黎昭昇46.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    46.00(100.00%)    
11東方飛影1120湯普新大衛希斯11.0024.50 (8)0.00 (4)24.50(100.00%)    11.00(100.00%)    
12波爾多4117賀銘年蔡約翰25.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    25.00(100.00%)    
13摩界10116楊明綸容天鵬19.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
14賞豐泰9115巴度沈集成43.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    43.00(100.00%)    
8
沙田
草地
1400米
三級賽
1加州星球6135艾道拿告東尼2.002.60 (1)0.00 (7)2.60(100.00%)    2.00(100.00%)    
2神虎龍駒5120艾兆禮伍鵬志5.204.50 (2)0.00 (6)4.50(100.00%)    5.20(100.00%)    
3健康愉快7117梁家俊羅富全20.0044.50 (5)0.00 (5)44.50(100.00%)    20.00(100.00%)    
4威力奔騰2116巴度賀賢13.006.90 (4)0.00 (4)6.90(100.00%)    13.00(100.00%)    
5綠族無限3115田泰安伍鵬志3.604.60 (3)0.00 (3)4.60(100.00%)    3.60(100.00%)    
6包裝必勝1115希威森呂健威14.0074.20 (6)0.00 (2)74.20(100.00%)    14.00(100.00%)    
7電訊巴打4115湯普新徐雨石16.0099.00 (7)0.00 (1)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
9
沙田
草地
1800米
三級賽
1美麗同享5135布文告東尼13.0025.00 (7)0.00 (11)25.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
2錶之銀河10129何澤堯伍鵬志3.202.80 (1)0.00 (10)2.80(100.00%)    3.20(100.00%)    
3越駿歡欣4126巴度羅富全9.4016.60 (6)0.00 (9)16.60(100.00%)    9.40(100.00%)    
4觔斗雲11124艾兆禮姚本輝16.0011.60 (4)0.00 (8)11.60(100.00%)    16.00(100.00%)    
5錶之五知9121艾道拿告東尼6.705.90 (3)0.00 (7)5.90(100.00%)    6.70(100.00%)    
6當年情7119蔡明紹告東尼11.0013.10 (5)0.00 (6)13.10(100.00%)    11.00(100.00%)    
7知足常樂8118梁家俊羅富全11.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
8禪勝輝煌6115班德禮呂健威6.905.20 (2)0.00 (4)5.20(100.00%)    6.90(100.00%)    
9保羅承傳2115鍾易禮羅富全36.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    36.00(100.00%)    
10常拼常勇1115潘明輝姚本輝18.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
11桃花雲3115田泰安告東尼9.1044.50 (8)0.00 (1)44.50(100.00%)    9.10(100.00%)    
10
沙田
草地
1200米
第三班
1占士德12135周俊樂容天鵬16.007.00 (3)0.00 (14)7.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
2競駿先鋒5131鍾易禮告東尼6.704.70 (2)0.00 (13)4.70(100.00%)    6.70(100.00%)    
3超霸勝10130艾兆禮韋達7.607.80 (4)0.00 (12)7.80(100.00%)    7.60(100.00%)    
4旋風飛影1129艾道拿蔡約翰20.0099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
5鑽石星空2128田泰安徐雨石2.202.70 (1)0.00 (10)2.70(100.00%)    2.20(100.00%)    
6非凡之星4128希威森蘇偉賢29.0099.00 (13)0.00 (9)99.00(100.00%)    29.00(100.00%)    
7大才7128黃智弘葉楚航21.0018.50 (6)0.00 (8)18.50(100.00%)    21.00(100.00%)    
8營造組裝9127何澤堯呂健威10.0074.20 (8)0.00 (7)74.20(100.00%)    10.00(100.00%)    
9駿馬為伍8125蔡明紹文家良25.0099.00 (12)0.00 (6)99.00(100.00%)    25.00(100.00%)    
10你知我拼14123潘明輝姚本輝34.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    34.00(100.00%)    
11贏得自然3123班德禮賀賢58.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    58.00(100.00%)    
12絲路之光11122潘頓伍鵬志21.0013.90 (5)0.00 (3)13.90(100.00%)    21.00(100.00%)    
13辰速密碼13122楊明綸巫偉傑53.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    53.00(100.00%)    
14川河型駒6120巴度方嘉柏25.0074.20 (7)0.00 (1)74.20(100.00%)    25.00(100.00%)    
11
沙田
草地
1400米
第三班
1壯志凌雲2135田泰安羅富全12.006.10 (2)0.00 (14)6.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
2喜旺駒3133何澤堯方嘉柏11.0099.00 (14)0.00 (13)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
3巴閉仔1132班德禮呂健威15.0013.00 (5)0.00 (12)13.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
4同樣美麗4131艾道拿告東尼7.8025.00 (9)0.00 (11)25.00(100.00%)    7.80(100.00%)    
5飛輪步7131鍾易禮容天鵬30.0099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
6星際快車6130布文蔡約翰6.5010.90 (4)0.00 (9)10.90(100.00%)    6.50(100.00%)    
7大浪圖田10129巴度丁冠豪9.5014.80 (6)0.00 (8)14.80(100.00%)    9.50(100.00%)    
8美麗邂逅12126蔡明紹告東尼18.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
9球星11126潘頓大衛希斯5.103.40 (1)0.00 (6)3.40(100.00%)    5.10(100.00%)    
10旌鷹9123艾兆禮姚本輝16.007.00 (3)0.00 (5)7.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
11香港神駒13122周俊樂沈集成35.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    35.00(100.00%)    
12滿歡笑8122湯普新鄭俊偉11.0016.50 (8)0.00 (3)16.50(100.00%)    11.00(100.00%)    
13高進明駒14119巫顯東徐雨石40.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    40.00(100.00%)    
14富國兄弟5119希威森韋達9.5016.00 (7)0.00 (1)16.00(100.00%)    9.50(100.00%)